Katalog
 • Andrzej Augustynek, Wybrane zagadnienia z biologicznych podstaw psychiki

  Budowa mózgu Mózg człowieka dorosłego, ważąc przeciętnie od 1100 do 1400 gramów, zawiera około 100 miliardów komórek nerwowych i dziesięć razy więcej innych komórek (np.


 • Krzysztof Jurek, Wybrane koncepcje tożsamości jednostki w perspektywie psychologicznej

  Pojęcie "tożsamość" ma charakter interdyscyplinarny i funkcjonuje w wielu naukach. Pozostaje w kręgu zainteresowania socjologii, psychologii, politologii, czy pedagogiki.


 • Zuzanna Celmer, Życiowe podróże

  W każdej kulturze znajdujemy mity i baśnie opisujące niezwykłe przygody przedstawianych w nich bohaterów.


 • Katarzyna Czerwonka, Czym jest samoocena?

  Samoocena jest to "ewaluacja pojęcia Ja, czyli uogólniona, względnie trwała ocena siebie jako osoby" (Strelau, 2000, s.


 • Agata M. Aleksińska, Koncepcje osobowości - rozwój, funkcjonowanie, źródła zaburzeń

  Osobowość jest terminem wieloznacznie rozumianym i różnorodnie definiowanym. Zwraca na to uwagę Allport (1937 za: Hall, Lindzey, Campbell, 2004, s.


 • Zuzanna Celmer, To, co musimy utracić

  W książce pod tym samym tytułem Judith Viorst rozważa znane nam wszystkim doświadczenie różnorodnych strat, z którymi nieustannie musimy się zmierzyć, ponieważ nie sposób uciec przed faktami, z jakimi konfrontuje nas życie.


 • Tomasz Ciećwierz, Artysta i jego dzieła, czyli analiza osobowości twórczej oraz procesu twórczego

  Kim jest artysta? Najogólniej można powiedzieć, że jest to człowiek tworzący sztukę. To ktoś, komu często obce są pewne, narzucone standardy.


 • Magdalena Bryksa, Czy problem okaże się murem czy bramą?

  Wobec wszystkiego, co ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent.


 • Sławomir Murawiec, Czym jest neuropsychoanaliza? Omówienie wykładu Marka Solmsa

  W dniach 27-28.06.2009 odbył się w Paryżu 10-ty Międzynarodowy Kongres Neuropsychoanalizy zatytułowany: Neuropsychoanaliza; kto jej potrzebuje? (The 10th International Neuropsychoanalysis Congress.


 • Joanna Dymecka, Fenomen płci w psychologii

  Wydaje się, że spośród wielu czynników społecznych i kulturowych kategoria płci (rodzaj) ma największy wpływ na kształtowanie naszych myśli, uczuć i zachowań.


 • Paweł Smółka, Jak behawiorysta mógłby spojrzeć na zjawisko twórczości, czyli zachowania innowacyjne z punktu widzenia psychologii S-R

  „Poetą się nie jest, poetą się bywa” – jak pisał przed ponad wiekiem Cyprian Kamil Norwid.


 • rozmowa z Arturem Królem, Każdy jest w stanie dojść do pożądanych wyników i stać się pewnym siebie, wymaga to po prostu nieco pracy

  Z Arturem Królem, autorem książki "Pewności siebie - kompletna strategia wykorzystania własnego potencjału", wydanej w serii Samo Sedno wydawnictwa Edgard rozmawia Magdalena Mips.


 • Małgorzata Ziębińska, Maskarada

  Maskarada budzi we mnie nieprzyjemne skojarzenia z czymś nieautentycznym, fałszywym, sztucznym, zgiełkliwym jest w znaczeniu tego słowa coś odpychającego.


 • Andrzej Lebiedowicz, Niewerbalne i werbalne symptomy kłamstwa

  Na kanwie bardzo swego czasu popularnego serialu filmowego pt. "Magia kłamstwa" ze sztandarową rolą Toma Rotha, wcielającego się w postać doktora Carla Lightmana, szerokie rzesze widzów mogły się przekonać, iż kłamstwo nie pozostaje bez śladu.


 • Zuzanna Celmer, Niewinny

  Początek wszystkich opowieści przedstawia swoich bohaterów w dwojaki sposób.


 • Milena Ryznar-Żak, O jakości życia artystów. Alienacja i sztuka

  Alienacja i sztuka w wypowiedziach artystów Czy proces tworzenia oddala artystów od świata czy przybliża? Czy przybliża ich do nich samych? Jaka jest relacja pomiędzy twórczością artystyczną a poczuciem wolności - sztuka uwalnia czy uzależnia? Pytania ta zadałam na forum galerii Viseti, zajmującej się sprzedażą reprodukcji prac współczesnych malarzy.


 • Małgorzata Ziębińska, Odwaga

  Próbowaliście kiedyś Państwo wyobrazić sobie wieczór poprzedzający dzień, w którym Albert Einstein po raz pierwszy obwieścił światu swoją teorię? Ja niedawno próbowałam.


 • Artur Król, Pewność "siebie", czyli kogo?

  Poznaj siebie Ludzie mający problemy z pewnością siebie częstokroć mówią: "Nie potrafię bronić własnego zdania".


 • Joanna Dymecka, Płeć i mózg

  Mężczyźni powszechnie uważani są za pierwszą płeć, która zdominowała cały układ społeczny, od alkowy po politykę.


 • Agata Aleksińska, Pojęcie jakości życia

  Człowiek formułuje cele, dąży do samorealizacji. Korzysta z dostępnych narzędzi w tym zakresie, na przykład z oferty szkoleń i warsztatów obejmujących tematykę rozwoju wewnętrznego.


 • Przemysław Derencz, Próba syntezy aktualnej wiedzy na temat twórczości

  Twórczość czyli co? Ponieważ wyobrażenia fenomenów psychologicznych, do których niewątpliwie można zaliczyć twórczość, mogą różnić się znacząco, w celu uniknięcia nieporozumień kluczowym wydaje się ich wcześniejsze zdefiniowanie.


 • Izabela Pawłowska, Samowiedza jako element poczucia tożsamości

  Samowiedza jest zasadniczym składnikiem osobowości. Teoria czy koncepcja własnej osoby jest to mniej lub bardziej uporządkowana wiedza o sobie, umieszczona na kontinuum od zbioru zupełnie nie ustrukturalizowanych, ewaluatywnych i deskryptywnych sądów, do spójnego systemu przekonań o samym sobie, stanowiącego w pełni zintegrowaną strukturę poznawczą.


 • Zuzanna Celmer, W poszukiwaniu sensu życia

  Ze wszystkich żyjących istot, tylko człowiek jest w stanie ogarnąć refleksją swoje własne istnienie i uczynić samego siebie obiektem rozważań.


 • Olga Świderska , Wolność czy zniewolenie w koncepcjach: psychodynamicznej, behawioralnej i humanistycznej

  Kwestia wolności jest chyba tą najbardziej poruszającą, najintensywniej badaną, diagnozowaną z największą cierpliwością.


 • Małgorzata Szychowska, Znaczenie samokontroli - umiejętność odroczenia gratyfikacji w wieku przedszkolnym a pomyślność w dorosłym życiu

  Wprowadzenie Walter Mischel wraz ze studentami przeprowadzili w latach sześćdziesiątych eksperyment, w którym przebadano dzieci z przedszkola na terenie Uniwersytetu Stanforda.


 • Marcin Kotasiński, Relatywny stosunek osobowości do podmiotowości

  Niniejszy artykuł na celu ma zachęcenie czytelnika do nowego spojrzenia na osobowość, a przede wszystkim podjęta zostanie tutaj próba przedstawienia stosunku tejże do podmiotowości ludzkiej.