Katalog • William S. Lind, Jak powstała polityczna poprawność?

  Gdzie te wszystkie rzeczy, o których słyszeliście dziś rano, wiktymologiczny feminizm, ruch praw gejów, wymyślone statystyki, poprawianie historii, kłamstwa, żądania, cała ta reszta - skąd to się wywodzi? Po raz pierwszy w naszej historii Amerykanie trwożą się przed tym, co powiedzą, co napiszą i co pomyślą.


 • Józef Maria Bocheński, Społeczeństwo

  Po rozważaniach na tematy ontologiczne wróćmy obecnie do spraw ludzkiego istnienia, a mianowicie do zagadnień społeczeństwa


 • Bogusław Włodawiec, Claus Offe o politycznej legitymizacji poprzez decyzję większości

  Krytyka demokracji przeprowadzona z pozycji demokratycznych i egalitarystycznych nie może nie budzić zainteresowania.


 • Mateusz Halawa, Czy "smartfonowy detox" może się udać?

  O dawna marzymy o tym, żeby choć na chwilę odseparować się od społeczeństwa, uciec do lasu, wyjechać w góry.


 • Franciszek Adamski, Czy rodzina ma przyszłość?

  Historia cywilizacji nie zna żadnej zorganizowanej społeczności ludzkiej, która nie miałaby u swych podstaw najmniejszej grupy, określonej przez Arystotelesa mianem podstawowej komórki społecznej, a w naszym języku - ze względu na jej funkcję rozrodczą - rodziną.


 • Włodzimierz Pańków, Dylematy i pułapki legitymizacji porządku społecznego PRL i III Rzeczpospolitej

  Współczesne sposoby legitymizowania społecznego porządku Pojęcia legitymacji i legitymizacji towarzyszą na ogół refleksji na temat władzy i instytucji, zresztą niekoniecznie rozłącznie, gdyż, jak wiadomo, refleksja ta dotyczy zjawisk dość ściśle ze sobą związanych.


 • Mirosław Karwat, Geneza aktów prowokacji

  Oczywiste i jednoznaczne rozgraniczenie i przeciwstawienie zachowań wywołujących niezamierzony, a nawet nieuświadamiany efekt prowokacji oraz zachowań mających status jawnych aktów prowokacji, może przesadnie nas zasugerować w wyobrażeniu o naturze samych aktów prowokacji.


 • Leszek Gawor, Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego

  I. We współczesnym świecie społecznym obserwujemy dwie generalne przeciwstawne tendencje.


 • Krzysztof Wołodźko, Jak Polacy podupadają na zdrowiu psychicznym

  Dogmat: "nie stać nas na politykę społeczną" coraz wyraźniej razi swoją nieodpowiedzialnością w kraju, który wciąż płaci koszty transformacji opartej w dużej mierze na komercjalizacji wszelkich sfer życia.


 • Kinga Kocjan, Kultura w kontekście społecznym - proces nabywania i wrastania w kulturę

  Kultura towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów w odpowiedzi na potrzebę komunikowania się, tworzenia, budowania, przygotowywania posiłków oraz zastanawiania się nad otaczającym światem.


 • Kinga Kocjan, Międzypokoleniowy przekaz kultury

  Dziedzictwo kulturowe rozumiemy, jako treści i dobra kulturowe, przekazywane (nadawanie i odbieranie) w czasie i przestrzeni, podlegające społecznemu wartościowaniu, zazwyczaj uważane za ważne i doniosłe zarówno dla teraźniejszości danej zbiorowości jak i dla jej przyszłości.


 • Ryszard Polak, Nauka Feliksa Konecznego o cywilizacjach a idea zjednoczonej Europy

  Uwagi wstępne. Feliks Koneczny i jego dzieła Spośród wielu polskich uczonych, którzy wypowiadali się na łamach swoich dzieł na temat idei zjednoczenia Europy niewątpliwie na uwagę zasługuje jeden z największych historyków i myślicieli żyjących w II połowie XIX oraz w I połowie XX stulecia, niestety mało przywoływany i znany przez współczesnych badaczy i polityków, Feliks Koneczny.


 • Janusz Wróbel, Niedokończony sen, czyli gorzka słodycz ojczymiej ziemi

  Oto przed Państwem zbiór bardzo osobistych świadectw, będących zapisem doświadczeń osób, które wiatr dziejów lub oka życiowych cyklonów wywiały na Antypody.


 • Denis McQuail, Płeć kulturowa a media masowe

  Studia nad płcią kulturową to dziedzina ściśle współpracująca z badaniami feministycznymi, w której teoria różnicującego odczytania kulturowego tekstów medialnych poczyniła szczególne postępy.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Polityka, media i "rzeczywistość" cz. 1.

  Wprowadzenie Kiedy dysponujemy wiedzą na temat NLP i rozwinęliśmy choćby podstawowe umiejętności, jakich ono dostarcza, to warto stosować je następnie we wszelkich dziedzinach naszego życia.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Polityka, media i "rzeczywistość" cz. 2.

  Public Relations i gra na emocjach Nie handlujemy obrazami, lecz rzeczywistością.


 • Benedykt Krzysztof Peczko, Polityka, media i "rzeczywistość" cz. 3

  Język wpływu i agresywne metafory Nasza praca polega na dawaniu ludziom nie tego, czego chcą, ale tego, co my uważamy, że powinni dostać.


 • Włodzimierz Pańków, Transformacja społeczno-gospodarcza jako ciąg efektów perwersyjnych i przywracanie społecznej równowagi

  Cele artykułu Sądzę, że w tym krótkim tekście podsumowującym socjologiczną refleksję nad społecznymi przemianami w Polsce w okresie dwudziestolecia nazywanego bądź "postkomunizmem", bądź, bardziej ambitnie, III Rzeczpospolitą, warto zastanowić się przede wszystkim nad społeczną logiką tych przemian i sposobem ich ulokowania w ich historio-filozoficznym kontekście.


 • Maciej Giertych, Wojna cywilizacji w Europie

  Ludzkość można dzielić według rasy, religii, języka, wykonywanych zawodów, poziomu edukacji, a także innych kategorii, wśród których cechą wyróżniającą najwyższego rzędu jest cywilizacja.