Słownik

wsparcie społeczne

W literaturze z dziedziny pedagogiki i psychologii istnieje wiele definicji określających termin "wsparcie społeczne". Termin wsparcie był z początku traktowany jako pojęcie posiłkowe do określeń "opieka" i "pomoc". Jednak na stałe wprowadził pojęcie wsparcia do języka pedagogiki społecznej S. Kawula, który podjął próbę określenia zakresu znaczeniowego i ramy jego zastosowania.

Zdaniem S. Kawuli wsparcie społeczne posiada dwojakie znaczenie. W pierwszym ujęciu wsparcie traktuje się jako "pomoc dostępną jednostce lub grupie w sytuacjach trudnych, stresowych, przełomowych, a których bez wsparcia innych nie są w stanie przezwyciężyć". W drugim zaś "jako rodzaj interakcji społecznej podjętej przez jedną lub dwie strony w sytuacji problemowej, w której dochodzi do wymiany informacji. Wymiana ta może być jednostronna lub dwustronna, może być stała lub zmieniać się".

Podobnie definiuje wsparcie społeczne W. Badura-Madej pisząc, że jest to "otrzymywanie pomocy ze strony znaczących i bliskich osób lub instytucji, w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady i informacji".