Gorące wiadomości

Opinia Ordo Iuris w sprawie projektu zmiany Kodeksu karnego ustawą przedłożoną przez komitet "Stop pedofilii"

Zdaniem ekspertów Instytutu Ordo Iuris postulowane przez wnioskodawców cele projektu "Stop pedofilii" w pełni odpowiadają polskiej aksjologii konstytucyjnej.

Zgodnie z art. 72 Konstytucji RP: "Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją". Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego pojęcie "dziecko" obejmuje osobę małoletnią (co do zasady taką, która nie ukończyła 18 lat). Demoralizacją w rozumieniu tego przepisu jest nie tylko takie działanie, które może wpłynąć na popełnienie przez nieletniego czynu zabronionego prawem, ale również dopuszczenie się przezeń czynów, które są wprawdzie dozwolone, ale nie można ich uznać za wychowawczo pożądane i adekwatne do wieku i doświadczenia życiowego osoby, którą przepis ten określa mianem "dziecka".

Projekt "Stop pedofilii" przyczyni się do wzmocnienia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP). Dodać należy, że prawo to chronione jest także przez wiele aktów prawa międzynarodowego (art. 26 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; art. 18 ust. 4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych; art. 2 Protokołu Dodatkowego nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; art. 14 ust. 3 Karty Praw Podstawowych UE).

W polskim Kodeksie karnym istnieje szereg czynów zabronionych, które występują jako typy kwalifikowane przestępstw chroniących wolność seksualną i obyczajność, a które dotyczą wszystkich osób małoletnich, w tym również takich, które ukończyły 15 lat. Intensywność ochrony uzależniona jest niekiedy od wieku osoby małoletniej.

Żadna osoba przekazująca wiedzę na temat seksualności człowieka nie jest zagrożona odpowiedzialnością karną na podstawie projektowanych przepisów. Projekt w żaden sposób nie odnosi się do procesu przekazywania wiedzy, a jedynie publicznego propagowania lub pochwalania "podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego" lub "innej czynności seksualnej". Jak zwraca się uwagę w doktrynie prawa, propagowanie to "prezentowanie zachowania z sugestią skierowaną do adresatów, aby dane zachowanie podejmowali". Przepis dotyczy więc stricte ewidentnego publicznego zachęcania dzieci do współżycia seksualnego.

Pełny tekst opinii można znaleźć na stronie:
https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/opinia-w-sprawie-projektu-zmiany-art-200b-kodeksu-karnego-ustawa-przedlozona-0

Opublikowano: 2020-05-02

Źródło: Ordo Iuris


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz