Nasz Autor

prof. dr hab. Andrzej Jakubik

prof. dr hab. Andrzej Jakubik

Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe


Prof. Jakubik urodził się 4 sierpnia 1938 r. w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. Jest żonaty - żona Małgorzata, psycholog i muzyk, ma dwoje dzieci: córkę Sarę i syna Rafała.

W Krakowie ukończył kolejno: szkołę podstawową (1952 r.), liceum ogólnokształcące (1956 r.) i studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej oraz na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując dyplom lekarza (14.11.1963 r.) i stopień magistra psychologii klinicznej (15.10.1970 r.).

Po odbyciu przeddyplomowego stażu psychiatrycznego rozpoczął pracę zawodową w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie, początkowo jako wolontariusz, a następnie od 6.01.1965 r. do 31.03.1971 r. na stanowisku asystenta. W okresie zatrudnienia w klinice krakowskiej uzyskał pierwszy (1967 r.) i drugi stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii (1969 r.) oraz stopień doktora nauk medycznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie (19.02.1971 r.) na podstawie dysertacji: Zaburzenia psychiczne u osób po operacji serca. Także ta sama Rada Wydziału, uchwałą z dnia 25.01.1980 r., nadała mu - na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. Histeria (PZWL, Warszawa 1979) - stopień doktora habilitowanego w zakresie psychiatrii.

Prof. Jakubik w swoim domu z żoną Małgorzatą. W tle obrazy namalowane przez żonę.Od 15.04.1971 r. podjął dalszą pracę zawodową w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego i jednocześnie kierownika (ordynatora) jednego z oddziałów II Kliniki Psychiatrycznej IPiN, którego był organizatorem, podobnie jak kilka lat później oddziału dziennego tej kliniki. Za działalność organizacyjną, naukową i usługową otrzymał od Dyrekcji IPiN dyplom uznania (1980 r.).

Po powołaniu przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko docenta (1.02.1981 r.) przejął funkcję koordynatora dwóch oddziałów psychiatrycznych. W roku 1991, po wygraniu konkursu, objął kierownictwo Zakładu Psychiatrii Społecznej IPiN, a po jego likwidacji od dnia 15.02.1998 r. do 1.05.2003 r. był kierownikiem Pracowni Metodologii i Teorii Psychiatrii. W wyniku restrukturyzacji IPiN od 1.04.2003 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora w wymiarze jedynie 1/3 etatu.

Córka Profesora - SaraW dniu 10.01.1992 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a Minister Zdrowia i Opieki Społecznej mianował na stanowisko profesora w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (16.04.1992 r.).

W dniu 1 sierpnia 2004 r. został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego w UKSW.

2 czerwca 2005 r., jako zastępca przewodniczącego Rady Ekspertów, otrzymal z rąk prezesa PKOl nominację na czlonka Zarządu Wykonawczego Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie reprezentuje psychologię sportu.

Niezależnie od zatrudnienia w IPiN, podejmował pracę dodatkową nauczyciela akademickiego w różnych uczelniach wyższych, prowadząc wykłady i seminaria magisterskie. I tak kolejno pracował w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (w latach 1981-1988 na stanowisku docenta), Filii Białostockiej Uniwersytetu Warszawskiego (1982-1988, docent), Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu (1988-1990, docent) i w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu (1991-1994, prof. nadzw.), gdzie był kierownikiem Zakładu Pedagogiki i Psychologii.

Od 1.10.1994 r. był zatrudniony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego i jednocześnie kierownika Katedry Psychologii Klinicznej oraz koordynatora specjalności z zakresu psychologii klinicznej i osobowości. Przez pierwsze trzy lata był także koordynatorem Kierunku Psychologii tego Wydziału. Z chwilą powstania - w miejsce ATK - Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tj. od 14.10. 1999 r., kieruje nadal Katedrą Psychologii Klinicznej, a od 1.08.2004 r. pozostaje na stanowisku profesora zwyczajnego.

Od 1.10.2003 r. pracuje również jako profesor na kierunku psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Klinicznej.

Wśród działalności naukowej i dydaktycznej należy wymienić m. in.:

 • autorstwo lub współautorstwo ponad 165 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach polskich oraz obcojęzycznych, w tym kilku monografii (jedna tłumaczona na jęz. ros.) i podręczników,
 • kierowanie kilkoma projektami badawczymi CPBR, MZiOS oraz grantami KBN,
 • współkoordynowanie narodowego projektu badań z zakresu narkomanii (1981-1990),
 • rolę superrecenzenta w Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych,
 • aktywne uczestnictwo (referaty, przewodniczenie sesji) w licznych międzynarodowych kongresach i sympozjach [m. in. Praga (1975), Budapeszt (1976), Zagrzeb (1977), Moskwa (1967, 1985), Nowy Jork (1981), Milwaukee (1981), Lubeka (1982), Monachium (1983), Getynga (1986), Lozanna (1986), Genewa (1986), Mexico City (1987), Rendsburg (1991), Kraków (1992), Warszawa (1997)], a także w krajowych zjazdach naukowych,
 • członkostwo w radach naukowych i komitetach redakcyjnych,
 • przynależność do polskich i zagranicznych towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Psychoterapii PTP, Sekcja Informatyczna Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcja Psychologii Sportu PTP, World Association of Dynamic Psychiatry, International Association of Group Psychotherapy, N. Y. American Academy of Science.

Za dotychczasowy dorobek twórczy otrzymał kilka nagród naukowych: Prezesa Rady Ministrów (1966), Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej (1973), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (1981) i Fundacji Kościuszkowskiej (USA, 1981) oraz został odznaczony medalem im. W. A. Gilarowskiego (Rosja, 1985), najwyższym odznaczeniem Rosyjskiego Naukowego Towarzystwa Neurologów i Psychiatrów.

Posiada także certyfikat (nr 0227/01) potwierdzający, iż w "uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych" uzyskał nominację i wpis do Złotej Księgi Nauki Polskiej 2000 - Naukowcy Przełomu Wieków (Helion, Gliwice 2001, s. 178). Drugi certyfikat (0242/02) również stwierdza, iż za szczególne osiągnięcia naukowe uzyskał nominację i wpis do „Złotej Księgi Polskiej Medycyny 2002” (Helion, Gliwice 2002, s. 111).

W roku 2001 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (m. in. za udział w tworzeniu kierunku psychologii w UKSW).

Poza pracą naukową, dydaktyczną, usługową, konsultacyjną, orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym, sądowo-psychologicznym i inwalidzkim, udziałem w nadzorze specjalistycznym, rozwijał również działalność społeczną (np. badania więźniów obozów koncentracyjnych i żołnierzy AK) i popularyzatorską (m. in. udział w ponad 100 audycjach radiowych i telewizyjnych, odczyty dla różnych środowisk, publikowanie prac popularno-naukowych). Zdobył również doświadczenie redakcyjno-edytorskie jako wieloletni sekretarz naukowy (obecnie członek Rady Programowej) czasopisma Psychiatria Polska. Ponadto, przez 4 lata był współredaktorem monograficznych Studiów z Psychologii, wydawanych przez ATK, a aktualnie jest w Radzie Redakcyjnej czasopisma Studia Psychologica, a także członkiem Rady Naukowej Wiadomości Psychiatrycznych oraz Rady Programowej popularno-naukowego czasopisma Albo albo - inspiracje jungowskie.

Recenzował ponad 30 prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora oraz opracował kilkadziesiąt ocen dla różnych wydawnictw i czasopism naukowych.

Należy także wspomnieć o wieloletnim udziale prof. Jakubika w pracach różnych komisji etycznych, w tym prowadzenie Komisji ds. Etyki Zawodowej PTP (1980-1989) oraz członkowstwo, a w ostatnim okresie (tj. 1990-1997) przewodniczenie Terenowej Komisji Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Początkowo zakres zainteresowań badawczych prof. Jakubika obejmował zagadnienia psychologicznych i psychopatologicznych skutków pobytu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych [KZ-Syndrom]. Związane z tym prace były tłumaczone na języki obce i za nie otrzymał dwie nagrody naukowe: polskiego premiera i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Bliskie tematycznie publikacje, dotyczące m. in. psychologii poczucia winy u zbrodniarzy wojennych czy pseudomedycznych eksperymentów w obozach zagłady, także miały wydania obcojęzyczne i dzisiaj należą już do klasycznych pozycji w literaturze przedmiotu.

Problematyka badawcza, stanowiąca treść m. in. jego dysertacji magisterskiej i doktorskiej - zaburzenia psychiczne po operacjach kardiochirurgicznych na otwartym sercu - została bardzo wysoko oceniona za granicą, czego dowodem jest nagroda naukowa amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej (1981 r.).

Rezultatem wieloletniej praktyki klinicznej w leczeniu chorych z zespołami histerycznymi i własnych prac badawczych były liczne publikacje na ten temat, uwieńczone oryginalną monografią Histeria (PZWL, Warszawa 1979), wydaną następnie w języku rosyjskim (Medicina, Moskwa 1982). Za znaczący dorobek naukowy, w tym w badaniach nad histerią został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Rosyjskiego Towarzystwa Naukowego Psychiatrów i Neurologów - medalem im. W. A. Gilarowskiego (1985 r.).

Wiele miejsca poświęcił w swoich pracach twórczości wybitnego polskiego psychiatry prof. Antoniego Kępińskiego, z którym przez wiele lat współpracował. Jest m. in. współautorem monograficznego opracowania Antoni Kępiński - człowiek i dzieło" (PZWL, Warszawa 1981), a wprowadzone przez niego pojęcie tzw. "psychiatrii aksjologicznej", na określenie koncepcji teoretycznej A. Kępińskiego, zostało powszechnie uznane i przyjęte w światowym piśmiennictwie.

Wyrazem zainteresowań psychoanalizą, neopsychoanalizą, psychologią humanistyczną i filozofią (fenomenologia, egzystencjalizm) jest monografia Podstawowe kierunki psychiatrii dynamicznej" (PZWL, Warszawa 1989).

Głównym kierunkiem jego badań są od wielu lat zaburzenia osobowości. Wypracował teoretyczny model psychopatologii systemowej, który poddaje stałej weryfikacji empirycznej i eksperymentalnej. Podsumowaniem dotychczasowych wyników badań i własnych koncepcji jest oryginalny, monograficzny podręcznik Zaburzenia osobowości (PZWL, Warszawa 1997; wyd. 2., 1999; wyd. 3. w druku), który stał się szybko obowiązkową lekturą nie tylko dla studentów psychologii i medycyny, ale także dla psychologów klinicznych, psychiatrów, socjologów czy prawników. Jednym z istotnych elementów tej monografii jest próba teoretycznej interpretacji systemowej funkcjonowania osobowości w psychozach, a więc niezwykle trudnego dylematu współczesnej psychologii klinicznej.

Pozostałe kierunki jego zainteresowań to przede wszystkim teoria i metodologia psychologii klinicznej i psychiatrii, historia myśli psychologicznej, psychoterapia schizofrenii, psychiatria i psychologia transkulturowa, filozofia psychiatrii oraz zastosowanie informatyki i techniki komputerowej w naukach o człowieku (jest m. in. współautorem komputerowego programu edukacyjno-testowego Psyche 2.0).

Zainteresowania osobiste to filozofia, antropologia kulturowa, religioznawstwo, biografie uczonych, informatyka, komputery, sport, szachy.

Prace naukowe (Bibliography)

Monografie, podręczniki, rozprawy (Monographs, handbooks, dissertations)
 • Jakubik A.: Zaburzenia psychiczne u osób po operacji serca [Mental disorders in persons after cardiac surgery]. AM, Kraków 1969, ss. 166 [doctoral dissertation].
 • Jakubik A.: Stres psychologiczny i somatyczny a operacja serca [Psychological and
  somatic stress and cardiac surgery]. UJ, Kraków 1970, ss. 161 [M.A. thesis].
 • Jakubik A.: Histeria. Metodologia, teoria, psychopatologia [Hysteria: Methodology -
  Theory - Psychopathology]. PZWL, Warszawa 1979, ss. 374.
 • Jakubik A., Masłowski J.: Antoni Kępiński - człowiek i dzieło [Antoni Kępiński - man
  and work]. PZWL, Warszawa 1981, ss. 427.
 • Jakubik A.: Dzieło [Work]. W: A. Jakubik, J. Masłowski: Antoni Kępiński - człowiek
  i dzieło. PZWL, Warszawa 1981, s. 209-385.
 • Jakubik A.: Istieria [Hysteria]. Medicina, Moskwa 1982, ss. 342.
 • Jakubik A.: Psychoterapia grupowa w schizofrenii [Group psychotherapy in schizophrenia]. W: S. Pużyński (red.): Wybrane zagadnienia terapii zaburzeń psychicznych.
  Wyd. RODKM, Warszawa 1982, s. 85-115.
 • Jakubik A.: Zaburzenia osobowości [Personality disorders]. W: S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński (red.): Psychiatria. PZWL, Warszawa 1987, t. 1, s. 230-248.
 • Jakubik A.: Psychiatria kulturowa [Cultural psychiatry]. W: S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński (red.): Psychiatria. PZWL, Warszawa 1989, t. 3, s. 51-64.
 • Jakubik A.: Podstawowe kierunki psychiatrii dynamicznej [Basic approaches to dynamic
  psychiatry]. PZWL, Warszawa 1989, ss. 195.
 • Siek S., Jakubik A., Grochowska A. (red.): Studia z psychologii.Tom VI [Studies in psychology. Vol. VI]. Wyd. ATK, Warszawa 1996, ss. 154.
 • Grochowska A., Jakubik A., Marcysiak I. M., Siek S., Strzałecki A., Terelak J. (red.): Studia z psychologii. Tom VII [Studies in psychology. Vol. VII]. Wyd. ATK, Warszawa 1996, ss. 348.
 • Siek S., Jakubik A., Grochowska A. (red.): Studia z psychologii. Tom VIII [Studies in
  psychology. Vol. VIII]. Wyd. ATK, Warszawa 1997, ss. 176.
 • Jakubik A.: Zaburzenia osobowości [Personality disorders]. Wydawnictwo Lekarskie
  PZWL, Warszawa 1997 (Wyd. 2., 1999; Wyd. 3. poszerzone w druku), ss. 275.
 • Jakubik A.: Zaburzenia osobowości [Personality disorders]. W: A. Bilikiewicz (red.):
  Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. 2., Wydawnictwo Lekarskie
  PZWL, Warszawa 1998, s. 343-355.
 • Siek S., Jakubik A., Grochowska A. (red.): Studia z psychologii. Tom IX [Studies in psychology. Vol IX]. Wyd. ATK, Warszawa 1999, ss. 172.
 • Jakubik A.: Zaburzenia osobowości [Personality disorders]. W: A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka (red.): Psychiatria. Urban & Partner, Wrocław.
 • Jakubik A.: Osobowość aleksytymiczna [Alexithymic personality]. W: A. Grochowska (red.): Wokół psychologii osobowości. UKSW, Warszawa 2002, s. 65-73
 • Jakubik A.: Kontrowersje wokół osobowości pogranicznej [Controversy about borderline personality]. W: K. Maurin, A. Motycka (red.): Fenomen Junga. Dzieło. Inspiracje. Współczesność. Eneteia, Warszawa 2002, s. 134-141.
 • Jakubik A.: Zaburzenia osobowości [Personality disorders]. W: A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka (red.): Psychiatria. Urban & Partner, Wrocław 2002, t.2, s. 583-616.
 • Jakubik A.: Zaburzenia osobowości [Personality disorders]. W: A. Bilikiewicz (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. 3. zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 414-427.
 • Jakubik A.: Zaburzenia osobowości [Personality disorders]. Wydanie 3. uaktualnione, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ss. 311.

Prace oryginalne, koncepcyjne i teoretyczne (Original, conceptional and theoretical works)
 • Jakubik A., Aleksandrowicz J.: Proketazyna w leczeniu schizofrenii [Proketazine in the
  treatment of schizophrenia]. Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska, 1965, t. 15,
  nr 4, s. 639-645.
 • Półtawska W., Jakubik A., Sarnecki J., Gątarski J.: Wyniki badań psychiatrycznych osób urodzonych lub więzionych w dzieciństwie w hitlerowskich obozach koncentracyjnych [Results of psychiatric examination of people born in Nazi Concentration Camps or
  imprisoned there during their childhood]. Przegląd Lekarski, 1966, t. 22, nr 1, s. 21-49.
 • Spett K., Ryn Z., Jakubik A.: Usiłowane samobójstwo [Attempted suicide]. Polski Tygodnik Lekarski, 1967, t. 22, nr 10, s. 350-353.
 • Aleksandrowicz J., Jakubik A.: Iprindol - nowy lek przeciwdepresyjny [Iprindol - a new antidepressant drug]. Psychiatria Polska, 1967, t. 1, nr 6, s. 689-693.
 • Dominik M., Jakubik A., Ryn Z.: Zaburzenia psychiczne w związku z pobytem zagranicą. [Mental disorders occurring in connection with stay in a foreign country]. Psychiatria Polska, 1968, t. 2, nr 5, s. 515-520.
 • Jakubik A.: Zaburzenia psychiczne po zabiegach chirurgicznych na otwartym sercu [Mental disorders after open-heart surgery]. Psychiatria Polska, 1969, t. 3, nr 4, s. 473-478.
 • Jakubik A.: Zaburzenia psychiczne u osób po operacji serca [Mental disorders in persons undergoing open-heart surgery]. W: Pamiętnik XXX Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich. Katowice 14-16 marca 1970. PTP, Katowice 1970, s. 121-124.
 • Jakubik A.: Osobowość chorych z wrodzonymi i nabytymi wadami serca [Personality of patients with congenital and acquired heart disease]. Polski Tygodnik Lekarski, 1971, t. 26,
  nr 27, s. 1039-1041.
 • Jakubik A.: Etiologia zaburzeń psychicznych po zabiegach kardiochirurgicznych [Etiology of mental disorders following cardiosurgical intervention]. Psychiatria Polska, 1971,
  t. 5, nr 4, s. 468-474.
 • Półtawska W., Jakubik A., Sarnecki J., Gątarski J.: Results of psychiatric examination of people born in Nazi Concentration Camps or imprisoned there during their childhood. In: Auschwitz Inhuman Medicine. Anthology. International Auschwitz Committee, Warsaw 1971, v. II, p. 3, pp. 37-132.
 • Jakubik A.: Mental disorders in patients after cardiosurgical operations. Medica Polona,1972, v. 13, no 1, pp. 103-111.
 • Pużyński S., Jakubik A., Kalinowski A.: Ośrodkowy zespół antycholinergiczny w przebiegu leczenia lekami psychotropowymi [Central anticholinergic syndrome in the course oftreatment with psychotropic drugs]. W: Pamiętnik III Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego. Jastarnia, 24-25 kwietnia 1972. PTP, Gdańsk 1972, cz. I B, s. 53-67.
 • Jakubik A.: Zaburzenia psychiczne po zabiegach kardiochirurgicznych [Mental disorders after cardiac surgery]. Kardiologia Polska, 1973, t. 16, nr 1, s. 29-33.
 • Pużyński S., Jakubik A., Kalinowski A.: Ośrodkowy zespół antycholinergiczny (zarys problematyki) [The central anticholinergic syndrome (An outline of the problematics)]. Psychiatria Polska, 1973, t. 7, nr 3, s. 343-347.
 • Pużyński S., Jakubik A., Kalinowski A.: Ośrodkowy zespół antycholinergiczny w przebiegu leczenia tymoleptykami i tymoanaleptykami [Central anticholinergic syndrome in the course of treatment with thymoleptics and thymoanaleptics]. Psychiatria Polska, 1973, t. 7, nr 4, s. 445-452.
 • Pużyński S., Jakubik A., Kalinowski A.: Zaburzenia świadomości w przebiegu kuracji neuroleptycznych [Disorders of consciousness in the course of neuroleptic treatment]. Psychiatria Polska, 1973, t. 7, nr 4, s. 453-459.
 • Jakubik A., Ryn Z.: Eksperymenty pseudomedyczne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych [Pseudomedical experiments in Nazi Concentration Camps]. Przegląd Lekarski,1973, t. 30, nr 1, s. 64-72. * Także [Also]: Okupacja i medycyna. KiW, Warszawa 1975, t. 2, s. 91-105.
 • Jakubik A., Ryn Z.: Pseudomedizinische Experimente in den Hitlerischen Konzentrationslagern. Mitteilungen der FIR zu Medizinischen, Sozialen und Rechtsfragen, 1974, nr 3, s. 9-14 i nr 4, s. 20-29.
 • Jakubik A., Ryn Z.: Expériences pseudomédicales dans les camps de concentration hitlériens. Résistance Unie, 1974, t. 22, nr 26, s. 75-77 i nr 27, s. 73-76. * Także [Also]: Der Widerstandskämpfer, 1974, t. 22, nr 26, s. 75-77 i nr 27, s. 73-76.
 • Zarębska-Jakubik I., Jakubik A.: Wyniki leczenia studentów z zaburzeniami nerwicowymi w warunkach wakacyjnego obozu leczniczo-rehabilitacyjnego [The results of a summer-camp rehabilitation treatment of students with neurotic disturbances]. Psychiatria Polska, 1974, t. 8, nr 5, s. 523-534.
 • Jakubik A.: Zbrodnie ludobójstwa a psychologia poczucia winy [Holocaust and psychology of the guilt feeling]. Przegląd Lekarski, 1975, t. 32, nr 1, s. 15-21.
 • Jakubik A.: Z psychopatologii poczucia winy: hitlerowscy zbrodniarze wojenni [Psychopathology of the guilt feeling: Nazi criminals]. Przegląd Lekarski, 1975, t. 32, nr 1, s. 21-33.
 • Jakubik A.: Psychologia poczucia winy [Psychology of the guilt feeling]. Psychiatria Polska, 1975, t. 9, nr 3, s. 297-305.
 • Jakubik A.: Psychopatologia poczucia winy [Psychopathology of the guilt feeling]. Psychiatria Polska, 1975, t. 9, nr 4, s. 443-456.
 • Jakubik A.: Joseph Goebbels - osobowość nieprawidłowa typu histerycznego. Studium kliniczne [Joseph Goebbels - hysterical type of abnormal personality. Clinical study]. Przegląd Lekarski, 1976, t. 33, nr 1, s. 72-80. * Także [Also]: Okupacja i medycyna. KiW, Warszawa 1977, t. 3, s. 17-34.
 • Beręsewicz M., Bidzińska E., Bojdecki K., Jakubik A., Masiak M., Pużyński S.,
  Venulet A.: Ocena kliniczna haloperidolu w ampułkach do wstrzyknięć domięśniowych oraz w roztworze do podawania ustnego [Clinical evaluation of Haloperidol vials for intramuscular injections and in oral solutions]. Terapia i Leki, 1977, t. 5(27), nr 8-9, s. 319-325.
 • Jakubik A.: Osobowość histeryczna [Hysterical personality]. Psychoterapia, 1978, nr 27, s. 21-32.
 • Zarębska-Jakubik I., Jakubik A.: Wyniki leczenia psychoterapią grupową studentów z zaburzeniami nerwicowymi w warunkach obozu letniego [The results of a summer-camp group psychotherapy of students with neurotic disturbances]. W: Zdrowie psychiczne młodzieży studiującej. Materiały z Konferencji Naukowej (30 IX - 1 X 1977 r.). AM, Kraków 1978, s. 141-147.
 • Zarębska-Jakubik I., Jakubik A.: Skúsenosti so skupinovou terapiou neuróz v podmienkach letného liecebného studentského tábora [Experience of group therapy of neuroses under conditions of a therapeutical students' summer holiday camp]. Ceskoslovenská Psychiatrie, 1978, t. 74, nr 5, s. 313-319.
 • Jakubik A.: Psychiatria fenomenologiczna w ujęciu Antoniego Kępińskiego [Phenomenological psychiatry as formulated by Antoni Kępiński]. Psychiatria Polska, 1980, t. 14, nr 4, s. 395-401.
 • Jakubik A.: Antoni Kępiński - twórca psychiatrii aksjologicznej [Antoni Kępiński -
  creator of axiological psychiatry]. Psychiatria Polska, 1980, t. 14, nr 4, s. 403-407.
 • Jakubik A.: Koncepcja "metabolizmu informacyjnego" [Conception of "information metabolism"]. Psychiatria Polska, 1980, t. 14, nr 6, s. 641-648.
 • Jakubik A.: Obraz własnej osoby a pobyt w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Problemy teoretyczno-metodologiczne [Self-structure and imprisonment in Nazi concentration camps. Theoretical and methodological problems.]. Przegląd Lekarski, 1981, t. 38, nr 1, s. 15-26.
 • Andrzejczyk E., Jakubik A., Jaroszewski T., Kobrzyńska E., Lutyńska E., Watras J.: Technika Q-sort w badaniach psychiatrycznych [The Q-sort technique in psychiatric researches]. Psychiatria Polska, 1981, t. 15, nr 1, s. 73-78.
 • Andrzejczyk E., Jakubik A., Jaroszewski T., Lutyńska E., Nowik E., Watras J.:
  Zastosowanie metody dyferencjału semantycznego w psychiatrii [The use of the semantic differential technique in psychiatry]. Psychiatria Polska, 1981, t. 15, nr 1, s. 79-89.
 • Andrzejczyk E., Jakubik A., Watras J.: Osobowość pacjentów z chorobami afektywnymi [Personality of affective patients]. W: Pamiętnik XXXIV Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich. PTP, Gdańsk 1983, cz. I, s. 25-32.
 • Jakubik A.: Badania empiryczne nad obrazem własnej osoby u byłych więśniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych [Empirical examination of self-structure of persons imprisoned in Nazi concentration camps]. Przegląd Lekarski, 1986, t. 43, nr 1, s. 20-28.
 • Jakubik A.: Obraz własnej osoby a pobyt w hitlerowskich obozach koncentracyjnych [Self-structure and imprisonment in Nazi concentration camps]. W: Wojna i okupacja a medycyna. Międzynarodowa Sesja Naukowa w Krakowie, 25-26 kwietnia 1985 r. Materiały. AM i TLK, Kraków 1986, s. 51-56.
 • Jakubik A., Watras J., Jakubik A. M., Jakimow-Venulet B., Waniek J.: Wstępna
  ocena skuteczności krótkoterminowej psychoterapii grupowej w skojarzonym leczeniu schizofrenii paranoidalnej [Preliminary assessment of the effectiveness of short-term group psychotherapy in combined treatment of paranoid schizophrenia]. Psychiatria Polska, 1986, t. 20, nr 3, s. 208-214.
 • Jakubik A.: Self-structure in patients with affective diseases. In: J. P. Dauwalder, M. Perrez, V. Hobi (eds.): Controversial issues in behavior modification. Swets & Zeitlinger, Amsterdam -Lisse 1987, pp. 179-187.
 • Jakubik A.: Leczenie astenii poobozowej [Therapy of progressive asthenia]. Przegląd Lekarski, 1988, t. 45, nr 1, s. 21-24.
 • Jakubik A., Szwarc K.: Homilopatia [Homilopathy]. Problemy Rehabilitacji Zawodowej, 1988, nr 3 (117), s. 17-23.
 • Jakubik A.: Podstawy teoretyczno-metodologiczne psychiatrii systemowej. Artykuł redakcyjny [The theoretical and methodological foundations of systemic psychiatry. Editorial paper]. Psychiatria Polska, 1989, t. 23, nr 1, s. 1-9.
 • Jakubik A.: Funkcjonowanie osobowości w zespole paranoidalnym. Ujęcie systemowe [Personality functioning in paranoid schizophrenia: A systems approach]. Psychiatria Polska, 1989, t. 23, nr 1, s. 54-63.
 • Jakubik A., Dudziak R., Karpiuk J., Kobrzyńska E., Watras J.: Poziom aktywacji
  i mechanizm kontroli emocjonalnej u chorych na schizofrenię paranoidalną [Level of
  activation and the emotional control mechanism in paranoid schizophrenics]. Psychiatria Polska, 1990, t. 24, nr 3, s. 189-194.
 • Jakubik A., Budna A., Gapińska E., Lepianka I.: Struktura "ja" w schizofrenii paranoidalnej [The self-structure in paranoid schizophrenia]. Psychiatria Polska, 1990, t. 24, nr 4, s. 30-34.
 • Jakubik A., Kuśma A., Moczulska E., Roszkowska J.: Mechanizmy obronne w schizofrenii paranoidalnej [Defense mechanisms in paranoid schizophrenia]. Psychiatria Polska, 1991, t. 25, nr 6, s. 1-5.
 • Jakubik A.: Zespół paranoidalny w ujęciu psychiatrii antropologicznej [Anthropological psychiatry approach to paranoid syndrome]. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, t. 1, nr 1, s. 13-27.
 • Jakubik A., Brodniak W. A., Pałyska M., Raduj J., świt T., Welbel S.: Ocena
  funkcjonowania osobowości u osób uzależnionych od alkoholu (badania empiryczne) [Personality of alcohol dependent persons (empirical studies)]. Alkoholizm i Narkomania, 1992, nr 11/12, s. 129-148.
 • Jakubik A.: Zur Behandlung des KZ-Syndroms. In: Die Auschwitz-Hefte. Roger & Bernhard Verlag, Hamburg 1994, B. 1/2, Ergänzungsband, S. 19-21.
 • Jakubik A., Brodniak W., Pałyska M., Raduj J., Welbel S.: Psychospołeczne uwarunkowania nikotynizmu [Psychosocial determinants of nicotinism]. Alkoholizm i Narkomania, 1995, nr 4 (21), s. 65-90.
 • Jakubik A.: Granice poznania drugiego człowieka w psychiatrii [Limits to cognition another person in psychiatry]. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, t. 5, nr 3, s. 219-226.
 • Jakubik A., Kowaluk B.: Wsparcie społeczne a utrzymywanie abstynencji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu [Social support and abstinence maintenance among alcohol dependent men]. Alkoholizm i Narkomania, 1997, nr 1(26), s. 89-103.
 • Piekarska A., Jakubik A.: DZPOP jako metoda diagnozowania zaburzeń psychicznych w podstawowej opiece zdrowotnej [Prime-MD as a method for diagnosing mental disorders in primary health care]. Psychiatria Polska, 1997, t. 31, nr 6, s. 655-665.
 • Jakubik A., Zegarowicz E.: Samoocena, poczucie kontroli i kontrola emocjonalna u dorastających córek mężczyzn uzależnionych od alkoholu [Self-esteem, locus of control and emotional control in adolescent daughters of alcohol dependent fathers]. Alkoholizm i Narkomania, 1998, nr 1(30), s. 73-83.
 • Welbel S., Jakubik A.: Ogólna ocena realizacji Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego w latach 1995-1997 [General evaluation of realization of Mental Health Act in 1995-1997]. W: S. Siek, A. Jakubik, A. Grochowska (red.): Studia z psychologii. Tom IX. Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 93-110.
 • Jakubik A., Memches F.: Obraz ojca i matki u mężczyzn uzależnionych od alkoholu [Father-image and mother-image in alcohol dependent men]. W: S. Siek, A. Jakubik, A. Grochowska (red.): Studia z psychologii. Tom IX. Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 73-83.
 • Jakubik A., Łada M.: Poziom samooceny i poczucie umiejscowienia kontroli w jadło-wstręcie psychicznym [Self-esteem level and locus of control in anorexia nervosa]. W: S. Siek, A. Jakubik, A. Grochowska (red.): Studia z psychologii. Tom IX. Wyd. ATK, Warszawa 1999, s. 57-72.
 • Jakubik A., Piaskowska K.: Osobowość alienacyjna a schizofrenia paranoidalna [Alien personality and paranoid schizophrenia]. Studia Psychologica, 2000, t. I, nr 1, s. 69-80.
 • Jakubik A., Czyżykow S.: Przetwarzanie informacji w zaburzeniach nerwicowych [Information processing in neurotic disorders]. Studia Psychologica, 2001, t. II, nr 2, 111-120.
 • Jakubik A., Łaszewska Z.: Przetwarzanie informacji u osób uzależnionych od alkoholu [Information processing in alcohol dependent persons]. Alkoholizm i Narkomania, 2001, t.14, nr 3, s. 355-364.
 • Jakubik A., Kraszewska E.: Zespół alienacyjny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. [Alien syndrome in alcohol dependent men]. Alkoholizm i Narkomania, 2002.
 • Jakubik A., Popławska J.: Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) a osobowość. [Internet Addiction Syndrome (IAS) and personality]. Studia Psychologica, 2003, r. 4, nr 4, s. 123-131.
 • Półtawska W., Jakubik A., Sarnecki J., Gątarski J.: The results of psychiatric examinations of persons born, or imprisoned in their childhood, in Nazi Concentration Camp. W: Z. J. Ryn (ed.): Auschwitz survivors. Clinical-psychiatric studies. Przegląd Lekarski, Kraków 2005, s. 175-210.
 • Jakubik A.: The treatment of post-concentration camp asthenia. W: Z. J. Ryn (ed.): Auschwitz survi-vors. Clinical-psychiatric studies. Przegląd Lekarski, Kraków 2005, s. 299-308.
 • Jakubik A.: Diagnostyka osobowości nieprawidłowej (psychopatii) [Diagnostics of abnormal personality (psychopathy). W: S. Tokarski (red.): Osoba, osobowość, zaburzenia osobowości. Płocki Instytut Wy-dawniczy, Płock 2006, s. 99-112.

Prace przeglądowe i inne (Review and another papers)
 • Jakubik A.: Rola psychiatry w oddziale kardiochirurgicznym [Role of psychiatrist in
  cardiosurgical ward]. Polski Tygodnik Lekarski, 1971, t. 26, nr 28, s. 1093-1095.
 • Dąbrowski S., Jakubik A., Jaroszyński J., Kuligowski Z. W., Pużyński S., Wald I.
  (red.): Działalność Instytutu Psychoneurologicznego w latach 1950-1972 [Institute of Psychiatry and Neurology 1950-1972]. Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego, 1972, t. 4, nr 3 (12), s. 1-238.
 • Zarębska-Jakubik I., Jakubik A.: Założenia i cele obozu rehabilitacyjnego dla studentów z zaburzeniami nerwicowymi [Conceptions of the rehabilitation camp for neurotic students]. W: Materiały z Sympozjum "Rehabilitacja zdrowotna w życiu studentów". Wyd. RN ZSP, Konstancin 1972, s. 149-155.
 • Jakubik A.: Antoni Kępiński - homo religiosus. Więź, 1973, t. 16, nr 4 (180), s. 51-63.
 • Jakubik A., Ryn Z.: Pseudomedyczne eksperymenty w obozach hitlerowskich. Bibliografia polska 1945-1971 [Pseudomedical experiments i Nazi concentration camps. Polish bibliography 1945-1971]. Przegląd Lekarski, 1973, t. 30, nr 1, s. 72-75.
 • Jakubik A.: Otello - człowiek wyobcowany [Otello - alien man]. Teatr Polski, 1975, nr 7, s. 12-15.
 • Jakubik A.: Deontologia lekarska Antoniego Kępińskiego. Próba syntezy [Medical deonthology of Antoni Kepinski]. Znak, 1975, t. 27, nr 8 (254), s. 958-972.
 • Jakubik A.: The theoretical model of the altered states of consciousness. A systems approach. Newsletter (Cuyamungue Institute), 1979, v. 1, no 3, p. 2.
 • Jakubik A., Kuliszkiewicz D.: Stan szkolenia podyplomowego w zakresie psychiatrii [State of postgraduate training in psychiatry]. Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego, 1979, nr 2 (34), s. 24-29.
 • Jakubik A.: Rozważania o moralności [Remarks on morality]. Życie i Myśl, 1980, t. 30, nr 3, s. 63-78.
 • Jakubik A., Karczewska I., Kolado T., Skowrońska B.: Pielęgniarka w roli terapeuty [Nurse as therapeutist]. Pielęgniarka i Położna, 1980, nr 12 (266), s. 6-7 i 9.
 • Jakubik A., Gajek E.: Rola terapeutyczna pracownika socjalnego w oddziale psychiatrycznym [Therapeutic role of social worker in psychiatric ward]. Opiekun Społeczny, 1980, t. 21, nr 4 (81), s. 18-23.
 • Szymusik A., Jakubik A., Piotrowski A.: Postgraduate training of psychiatric staff. Psychiatria Polska, 1983, v. 17, no 5-6, pp. 369-374.
 • Jakubik A., Siwiak-Kobayashi M., Jankowiak M.: Szkolenie w zakresie psychiatrii
  pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej [Psychiatric training of health care and social welfare staff]. W: Konferencja "Polityka w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w Polsce w okresie przemian lat 90-tych". Konstancin, 16-17 październik 1992. WHO/IPN, Warszawa 1992, s. 163-169.
 • Jakubik A.: Daseins-analiza [Existential analyse]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 78-80.
 • Jakubik A.: Osobowość nieprawidłowa [Abnormal personality]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 323-325.
 • Jakubik A.: Psychiatria antropologiczna [Anthropological psychiatry]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 355-357.
 • Jakubik A.: Psychiatria interpersonalna [Interpersonal psychiatry]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 357-358.
 • Jakubik A.: Psychiatria kulturowa [Cultural psychiatry]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 359-361.
 • Jakubik A.: Psychoanaliza humanistyczna [Humanistic psychoanalysis]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 362-364.
 • Jakubik A.: Psychoanaliza klasyczna [Classic psychoanalysis]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 364-367.
 • Jakubik A.: Psychoanaliza klasyczna - koncepcja zaburzeń psychicznych [Classic
  psychoanalysis - theory of mental disorders]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 367-370.
 • Jakubik A.: Psychoanaliza kulturowa [Cultural psychoanalysis]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 370-372.
 • Jakubik A.: Psychologia analityczna [Analytic psychology]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 372-376.
 • Jakubik A.: Psychologia indywidualna [Individual psychology]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 377-379.
 • Jakubik A.: Reformizm [Reformism]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 402-404.
 • Jakubik A.: Zaburzenia osobowości [Personality disorders]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 523-525.
 • Jakubik A.: Zespoły egzotyczne zaburzeń psychicznych [Mental disorders: exotic syndromes]. W: S. Pużyński (red.): Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa 1993, s. 538-540.
 • Dąbrowski S., Brodniak W., Boguszewska L., Jakubik A., Langiewicz W., Pietrzykowska B., Piotrowski A., Pużyński S., Słupczyńska-Kossobudzka E.: Mental
  health programme in Poland. In: E. Słupczyńska-Kossobudzka, S. Wierzbicki, H. Jaszczuk (eds.): Mental health care, Poland, 1970-1992. IPN, Warsaw 1994, pp. 74-92.
 • Dąbrowski S., Brodniak W., Boguszewska L., Jakubik A., Langiewicz W., Pietrzykowska B., Piotrowski A., Pużyński S., Słupczyńska-Kossobudzka E.: Program
  ochrony zdrowia psychicznego [Programme of mental health care]. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, t. 4, z. 3, s. 321-332.
 • Jakubik A.: Kilka uwag metodologicznych o systemach klasyfikacji w psychiatrii [Some methodological remarks on classification systems in psychiatry]. W: J. Bomba, B. de Barbaro (red.): Psychiatria amerykańska lat dziewięćdziesiątych. Coll. Med. UJ, Kraków 1995, s. 94-96.
 • Jakubik A.: Promocja zdrowia psychicznego a bezrobocie [Health promotion and unemployment]. W: S. Siek, A. Jakubik, A. Grochowska (red.): Studia z psychologii. Tom VI. Wyd. ATK, Warszawa 1996, s. 48-63.
 • Jakubik A.: Mit osobowości pogranicznej [Myth of borderline personality]. W: A. Grochowska, A. Jakubik, I. M. Marcysiak, S. Siek, A. Strzałecki, J. Terelak (red.): Studia z psychologii. Tom VII. Wyd. ATK, Warszawa 1996, s. 303-316.
 • Jakubik A.: Osobowość aleksytymiczna [Alexithymic personality]. W: A. Grochowska
  (red.): Wokół psychologii osobowości. UKSW, Warszawa.
 • Jakubik A.: Osobowość homilopatyczna. Zeszyty Naukowe WSSM, 2001, r. 3, nr 3, s. 53-60.
 • Jakubik A.: Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) [Internet Addiction Syndrome (IAS)]. Studia Psychologica, 2002, nr 3, s. 133-142.
 • Jakubik A.: Kultura a zaburzenia psychiczne [Culture and mental disorders]. Studia Psychologica, 2003, r. 4, nr 4, s. 133-150.
 • Jakubik A.: Poznanie chorego w psychiatrii [Cognition of patient in psychiatry]. Studia Philosophie Christianae, 2003, t. 39, nr 2, s. 67-78.

Przedmowy, abstrakty, recenzje itp. (Prefaces, abstracts, book reviews etc.)
 • Zarębska-Jakubik I., Jakubik A.: Leczenie studentów z zaburzeniami nerwicowymi naobozach rehabilitacyjnych [Therapy of neurotic students under conditions of rehabilitation camps]. W: Pamiętnik XXXI Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich. Poznań 3-4 maja 1973. Streszczenia doniesień. PTP, Poznań 1973, s. 23 [abstract].
 • Jakubik A.: Ocena książki R. Maya "Psychologia a dylemat ludzki" (Pax, Warszawa 1973). Psychiatria Polska, 1974, t. 8, nr 2, s. 225-229 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki M. Sima "Guide to psychiatry" (Wyd. 3, Churchill Livingstone, Edinburgh-London 1974). Psychiatria Polska, 1975, t. 9, nr 4, s. 474-478 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki E. Götlinda "Basic mechanisms of psychotherapeutic significance" (Almqvist a. Wiksell, Stockholm 1974). Psychiatria Polska, 1975, t. 9, nr 5, s. 591-592 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki E. Kretschmera "Hysterie" (Wyd. 7, Thieme, Stuttgart 1974). Psychiatria Polska, 1976, t. 10, nr 1, s. 107-111 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki J. H. van den Berga "A different existence" (Duquesne University Press, Pittsburgh 1972). Psychiatria Polska, 1976, t. 10, nr 4, s. 454-455 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki S. R. Hirscha i J. P. Leffa "Abnormalities in parents of
  schizophrenics" (Oxford University Press, London 1975). Psychiatria Polska, 1976,
  t. 10, nr 5, s. 589-593 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki H. F. Ellenbergera "The discovery of the unconscious" (Basic Books, New York 1970). Psychiatria Polska, 1976, t. 10, nr 6, s. 715-717 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki "Psychiatrie der Gegenwart. B. III: Soziale und angewandte Psychiatrie" (Wyd. 2, Springer, Berlin 1975). Psychiatria Polska, 1977, t. 11, nr 1, s. 125-128 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki K. Horney "Neurotyczna osobowość naszych czasów" (PWN, Warszawa 1976). Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, 1977, t. 26, nr 5/6, s. 294-296 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki M. Jarosza "Psychologia i psychopatologia życia codziennego" (Wyd. 2, PZWL, Warszawa 1975). Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, 1977, t. 26, nr 5/6, s. 298-299 [review].
 • Jakubik A.: Przedmowa [Preface]. W: A. Kępiński: Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii. PZWL, Warszawa 1978, s. 3-8.
 • Jakubik A.: Ocena książki A. Kępińskiego "Lęk" (PZWL, Warszawa 1977). Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, 1979, t. 28, nr 5, s. 416-417 [review].
 • Andrzejczyk E., Beręsewicz M., Gajek E., Jakubik A., Jaroszewski T., Kobrzyńska E., Lutyńska E., Nowik E., Starużyk A., Sulikowski T., Watras J.: Role terapeutyczne personelu nielekarskiego w oddziale psychiatrycznym [Therapeutic role of nonmedical
  staff in psychiatric ward]. W: XXXIII Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich. Kraków
  24-25 czerwca 1979 r. PTP, Kraków 1979, s. 72 [abstract].
 • Jakubik A.: Self-structure: a dynamic and systems approach. In: Das sozialenergetische Prinzip in der dynamischen Psychiatrie. 1. Weltkongress der World Association for Dynamic Psychiatry. 6.-10. Dezember 1982 - Lübeck-Travemünde. WADP u. DAP, Lübeck 1982, pp. 50-51 [abstract].
 • Jakubik A.: Self-structure in hysterical personality. In: Das sozialenergetische Prinzip in der dynamischen Psychiatrie. 1. Weltkongress der World Association for Dynamic Psychiatry. 6.-10. Dezember 1982 - Lübeck-Travemünde. WADP u. DAP, Lübeck 1982, pp. 78-79 [abstract].
 • Jakubik A.: Methodological problems of the research process in psychiatry. In: Behandlungskonzeption der dynamischen Psychiatrie. 2. Weltkongress der World Association for Dynamic Psychiatry. 11.-16. Dezember 1983 - München. WADP u. DAP, München 1983, pp. 126-127 [abstract].
 • Jakubik A.: A dynamic and systems approach to defense mechanisms. In: Behandlungskonzeption der dynamischen Psychiatrie. 2. Weltkongress der World Association for Dynamic Psychiatry. 11.-16. Dezember 1983 - München. WADP u. DAP, München 1983, pp. 127-128 [abstract].
 • Jakubik A.: Change of the image of illness in patients undergoing open-heart surgery. A systems approach. In: Psichiatriczeskije i psichołogiczeskije aspiekty serdieczno-sosudistoj patołogii. Tiezisy dokładow Mieżdunarodnogo simposiuma w g. Moskwie 2-5 aprielia 1985 goda. MZ SSSR/WNONP, Moskwa 1985, s. 114 [abstract].
 • Jakubik A.: Ocena książki W. R. von Baeyera i W. Bindera "Endomorphe Psychosen bei Verfolgten" (Springer, Berlin 1982). Psychiatria Polska, 1985, t. 19, nr 1, s. 88 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki C. Ernsta i J. Angsta "Birth order. Its influence on personality" (Springer, Berlin 1983). Psychiatria Polska, 1985, t. 19, nr 4, s. 344 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki A. Roya (red.) "Hysteria" (Wiley, Chichester 1982). Psychiatria Polska, 1985, t. 19, nr 5, s. 425 [review].
 • Jakubik A.: The image of one's own person versus the stay in concentration camps. In: The International Symposium on War, Nazi Occupation and Medicine. Cracow, April 25-26 1985. Abstracts. AM a. CMA, Cracow 1985, p. 34 [abstract].
 • Jakubik A.: Self-structure in patients with affective disorders. In: Controversial issues in behaviour modification. 16th Congress of the European Association for Behaviour Therapy. Lausanne, 8-10 September, 1986. EABT, Lausanne 1986, p. 14 [abstract].
 • Jakubik A.: Ocena książki H. Schrödera (red.) "Beiträge zur Pathopsychologie der Persönlichkeit" (Barth, Leipzig 1984). Psychiatria Polska, 1986, t. 20, nr 4, s. 331 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki A. B. Smulewicza "Małoprogredientnaja szizofrenia i pogranicznyje sostojanija" (Medicina, Moskwa 1987). Psychiatria Polska, 1989, t. 23, nr 1, s. 74-76 [review].
 • Jakubik A., Siwiak-Kobayashi M., Jankowiak M.: Psychiatric training of health care and social welfare staff. In: Conference Mental Health Policy in Poland in a Time of Transition of the 90s. Konstancin, 16-17 October 1992. WHO/IPN, Warsaw 1992, pp. 48-49 [abstract].
 • Jakubik A.: Ocena książki Z. W. Dudka "Psychologia integralna Junga" (Eneteia,
  Warszawa 1995). Psychiatria Polska, 1996, t. 30, nr 6, s. 1018 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki M. Opoczyńskiej "Możliwości osobowego rozwoju w schizofrenii" (Collegium Medicum UJ, Kraków 1996). Psychiatria Polska, 1998, t. 32, nr 5, s. 667 [review].
 • Jakubik A.: Ocena książki Z. W. Dudka „Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej” (Eneteia, Warszawa 2002). Studia Psychologica, 2003, r.4, nr 4, s. 193-194 [review].
 • Jakubik A.: Od Redaktora Naukowego [From Scientific Editor]. W: Granice psychiki. ALBO albo, 2003, nr 2, s. 4-6.

Prace nie opublikowane (Unpublished papers)
 • Jakubik A.: Zaburzenia psychiczne po histerektomii [Mental disorders after hysterectomia]. AM, Kraków 1971 [typescript].
 • Zarębska-Jakubik I., Jakubik A.: Cechy osobowości studentów z zaburzeniami nerwicowymi (na podstawie wyników badań 16-czynnikowym Kwestionariuszem Osobowości R. B. Cattella) [Personality traits of neurotic students]. IPiN, Warszawa 1974 [typescript].
 • Jakubik A.: Methodological and epistemological status of contemporary psychiatry. IPN, Warsaw 1975 [typescript].
 • Andrzejczyk E., Beręsewicz M., Gajek E., Jakubik A., Jaroszewski T., Kobrzyńska E., Lutyńska E., Nowik E., Starużyk A., Sulikowski T., Watras J.: Role terapeutyczne personelu nielekarskiego w oddziale psychiatrycznym [Therapeutic role of nonmedical staff in psychiatric ward]. IPiN, Warszawa 1979 [report].
 • Jakubik A.: Psychotherapy of progressive asthenia. IPN, Warsaw 1981 [report].
 • Jakubik A.: Self-structure: a dynamic and systems approach. IPN, Warsaw 1982 [report].
 • Jakubik A.: Self-structure in hysterical personality. IPN, Warsaw 1982 [report].
 • Jakubik A.: Methodological problems of the research process in psychiatry. IPN,
  Warsaw 1983 [report].
 • Jakubik A.: A dynamic and systems approach to defense mechanisms. IPN, Warsaw 1983 [report].
 • Jakubik A.: Change of the image of illness in patients undergoing open-heart surgery. A systems approach. IPN, Warsaw 1985 [report].
 • Jakubik A., Kobrzyńska E., Watras J.: Osobowość a zespół paranoidalny (badania empiryczne) [Personality and paranoid schizophrenia (empirical studies)]. IPiN, Warszawa 1990 [report].
 • Jakubik A.: Emotional control mechanism in paranoid schizophrenia. IPN, Warsaw 1990 [typescript].
 • Jakubik A.: The theoretical and methodological foundations of systemic psychiatry. IPN, Warsaw 1990 [typescript].
 • Jakubik A.: A systems approach to personality functioning in paranoid schizophrenia. IPN, Warsaw 1990 [typescript].
 • Jakubik A.: Effectiveness of short-group psychotherapy in combined treatment of paranoid schizophrenia in young patients. IPN, Warsaw 1992 [report].
 • Welbel S., Jakubik A., Brodniak W.: Ocena realizacji Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego [Evaluation of realization of Mental Health Act]. IPiN, Warszawa 1997 [report].
 • Welbel S., Jakubik A., Pałyska M., Raduj J., Brodniak W.: Realizacja Ustawy o
  Ochronie Zdrowia Psychicznego w latach 1995-1997 [Realization of Mental Health
  Act in 1995-1997]. IPiN, Warszawa 1998 [report].
 • Jakubik A., Klasik A., Jaśkiewicz D., Czyżykow S., Łaszewska Z.: Przetwarzanie
  informacji w zaburzeniach psychicznych [Information processing in mental disorders]. IPiN, Warszawa 2000 [report].
 • Jakubik A., Bajor M.: Samorealizacja i hierarchia wartości w schizofrenii paranoidalnej [Self-reali-zation and hierarchy of value in paranoid schizophrenia]. IPiN, Warszawa 2003 [report].
 • Gutkowska M., Jakubik A.: Cechy osobowości kobiet z bulimią [Personality traits of women with bulimia]. UKSW, Warszawa 2003 [report].
 • Jakubik A., Zawadzka A.: Charakterystyka osobowości matek osób chorych na schizofrenię [Perso-nality characteristics of mothers of patients with schizophrenia]. UKSW, Warszawa 2004 [report].
 • Jakubik A., Krupa M.: Strategie radzenia sobie ze stresem, poczucie alienacji i poczucie sensu życia u osób zarażonych wirusem HIV [Ways of coping, level of alienation and feeling of life sense in persons with HIV]. IPiN, Warszawa 2005 [report].
 • Jakubik A., Bystrek B.: Strategie radzenia sobie ze stresem, samorealizacja i lęk przed śmiercią u osób po samobójstwach usiłowanych [Ways of coping, self-realization and fear death in persons after suicidal attempts]. UKSW, Warszawa 2005 [report].

Działalność dydaktyczno-wychowawcza


Szkolenie przeddyplomowe


Uczelnia wyższaCharakter działalności Okres
Collegium Medicum UJ, Kraków Wykłady i ćwiczenia ze studentami Wydziału Lekarskiego. 1963 - 1971
Akademia Medyczna, Warszawa Wykłady dla studentów Wydziału Farmacji. 1976 - 1993
Akademia Medyczna, Warszawa Wykłady dla studentów Wydziału Lekarskiego. 1979 - 1981
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, WarszawaWykłady, proseminarium i seminarium magisterskie dla studentów resocjalizacji i rewalidacji.1981 - 1988
Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku Wykłady, proseminarium i seminarium magisterskie dla studentów Wydziału Psychologii i Pedagogiki. 1983 - 1988
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Wykłady i seminarium magisterskie dla studentów Wydziału Psychologii i Pedagogiki. 1988 - 1990
Wyższa Szkoła Inżynieryjna, RadomWykłady i seminarium magisterskie dla studentów różnych kierunków nauczycielskich.1991 - 1994
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, WarszawaWykłady z psychologii dla studentów Wydziału Ekonomicznego 2000 - 2002
Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem, Kijów - Warszawa Wykłady z psychologii na uzupełniających studiach magisterskich. 2000 - 2002
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska, SuwałkiWykłady dla studentów licencjackich studiów z zakresu psychologii. 2001 - 2003
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w WarszawieWykłady dla studentów kierunku psychologii.2003 - nadal
Akademia Teologii Katolickiej, WarszawaWykłady (kursowe i monograficzny), proseminarium i seminarium magisterskie dla studentów Kierunku Psychologii. Koordynator specjalności z zakresu psychologii klinicznej. 1994 - 1999
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Wykłady (kursowe i monograficzne), proseminarium i seminarium magisterskie dla studentów Kierunku Psychologii (studia dzienne i zaoczne). Kierownik Sekcji Psychologii Klinicznej. 1999 - nadal

Prace magisterskie zrealizowane pod kierunkiem prof. Jakubika


Abramczyk E.: Wpływ studiów na poczucie sensu życia u studentów Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. WSPS, Warszawa 1986.
Andrzejewska-Kopczacka M.: Charakterystyka osobowości kobiet ubiegających się o adopcję. UKSW, Warszawa 2002. [*]
Augustowska A.: Potrzeby psychiczne i hierarchia wartości u osób pozujących do aktów. UKSW, Warszawa 2003. [*]
Augustynowicz A.: Urojeniowa wizja świata w prozie Philipa K. Dicka. UKSW, Warszawa 2001.
Bajor M.: Samorealizacja i hierarchia wartości u osób ze schizofrenią paranoidalną. ATK,
Warszawa 1999.
Bakalarczyk E.: Kontrola emocjonalna w alkoholizmie. UMK, Toruń 1990.
Banak A.: Osobowość alienacyjna a zespół depresyjny. UKSW, Warszawa 2001.
Bartosz A.: Poczucie alienacji i samotności u osób starych w Domach Pomocy Społecznej. UKSW, Warszawa 2001.
Beresińska M.: Poczucie koherencji i wsparcie społeczne u podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. UKSW, Warszawa 2002. [*]
Bielawska U.: Poziom egocentryzmu w schizofrenii paranoidalnej. WSPS, Warszawa 1985.
Budna A.: Poziom samoakceptacji w zespole paranoidalnym. WSPS, Warszawa 1988.
Bugaj-Zalewska E.: Samoocena, hierarchia wartości i lęk społeczny u osób z łuszczycą. UKSW, Warszawa 2003. [*]
Bystrek B.: Strategie radzenia sobie ze stresem, samorealizacja i lęk przed śmiercią u osób po samobójstwach usiłowanych. UKSW, Warszawa 2004. [*]
Czwarno L.: Samorealizacja i poziom lęku u chorych po operacji raka płuc i jelita grubego. UKSW, Warszawa 2003. [*]
Czyżykow S.: Organizacja pamięci u osób z zaburzeniami nerwicowymi. ATK, Warszawa 1996.
Dauksza M.: Poziom samoakceptacji w schizofrenii paranoidalnej. UW-FB, Białystok 1987.
Dąbrowska J.: Poczucie winy w normie i patologii. WSPS, Warszawa 1985.
Dąbrowska M.: Umiejętność radzenia sobie ze stresem u osób z rakiem płuc. UKSW, Warszawa 2001.
Dąbrowska J. C.: Wsparcie społeczne u osób z zaburzeniami nerwicowymi. UKSW, Warszawa 2002. [*]
Dąbrowska M.: Umiejętność radzenia sobie ze stresem u osób z rakiem płuc. UKSW, Warszawa 2001. [*]
Detlaf K.: Poziom egocentryzmu w depresji endogennej. ATK, Warszawa 1997.
Dudziak R.: Kontrola emocjonalna w schizofrenii paranoidalnej. WSPS, Warszawa 1986.
Fałek E.: Postawy rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze. WSI, Radom 1993.
Filipiak T.: Wybrane właściwości struktur poznawczych w schizofrenii paranoidalnej. UMK, Toruń 1990.
Gapińska E.: Lokalizacja poczucia kontroli u chorych z zespołem paranoidalnym. WSPS, Warszawa 1985.
Gołębiewska E.: Poziom samooceny w schizofrenii paranoidalnej. WSPS, Warszawa 1990.
Godlewska A.: "Ja realne", samoocena i poczucie kontroli u kobiet z ciążą wysokiego ryzyka. ATK, Warszawa 1995.
Grygierek A.: Poczucie koherencji, natężenie lęku i umiejscowienie kontroli u kobiet po mastektomii. ATK, Warszawa 1998.
Grzegorczyk T.: Obraz rodziców u młodzieży w wieku 15-19 lat z rozpoznaniem nerwicy. UKSW, Warszawa 2001.
Gutkowska M.: Swoiste cechy osobowości kobiet z bulimią. UKSW, Warszawa 2001.
Izdepska I.: Próba diagnozy mechanizmów obronnych osobowości u osób z uzależnieniem alkoholowym w oparciu o badania testem LSI Plutchika, Kellermana i Conte'a. UMK, Toruń 1990.Jagielski K.: Wsparcie społeczne u kobiet z fazą depresyjną choroby afektywnej dwubie-gunowej. UKSW, Warszawa 2001.
Jaśkiewicz D.: Zaburzenia przetwarzania informacji w chorobie afektywnej jednobiegunowej. ATK, Warszawa 1999.
Jelińska M.: Kontrola emocjonalna u chorych z zaburzeniami nerwicowymi. WSPS, Warsza-wa 1985.
Jędraszko M.: Wsparcie społeczne u chorych na schizofrenię paranoidalną. ATK, Warszawa 1999.
Józefowicz K.: Agresja i poczucie winy w zespole depresyjnym endogennym i chorobie alkoholowej ATK, Warszawa 1996.
Kamińska K.: Mechanizmy kontroli emocjonalnej w alkoholizmie. WSPS, Warszawa 1990.
Kapica J.: Karen Horney – człowiek i dzieło. UKSW, Warszawa 2002. [*]
Karas A., Martynek P.: Skala Osobowości Nieprawidłowej (SON). Konstrukcja kwestionariusza. WSPS, Warszawa 1985.
Karpiuk J.: Poziom aktywacji w schizofrenii paranoidalnej. UW-FB, Białystok 1987.
Klasik A.: Zaburzenia przetwarzania informacji w schizofrenii paranoidalnej. ATK, Warszawa 1997.
Kolwińska M.: Rodzina w oczach chorych na schizofrenię paranoidalną (na podstawie psychorysunku). UKSW, Warszawa 2002.
Kowalska M.: Poczucie alienacji i strategie radzenia sobie ze stresem u chorych z protezą kolana. UKSW, Warszawa 2004. [*]
Kowaluk B.: Wsparcie społeczne u mężczyzn z chorobą alkoholową. ATK, Warszawa 1996.
Kozłowska M.: Obraz osób znaczących i własnej osoby w uzależnieniu alkoholowym. UMK, Toruń 1990.
Krajewska A.: Struktura potrzeb u osób uzależnionych od alkoholu. ATK, Warszawa 1997.
Krajewski A.: Obraz osób znaczących u dorosłych dzieci ojców uzależnionych od alkoholu. ATK, Warszawa 1999.
Kraszewska E.: Osobowość alienacyjna u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. UKSW, Warszawa 2001.
Kucharska B.: Struktura "ja" osób uzależnionych od środków odurzających i nosicieli wirusa HIV. ATK, Warszawa 1995.
Kuczyńska E.: Osobowość nieprawidłowa a zespół paranoidalny. WSI, Warszawa 1992.
Kurowicka A.: Życie, działalność i główne idee twórczości Kazimierza Dąbrowskiego. ATK, Warszawa 1997.
Kuzia A.: Testowanie wiadomości uczniów za pomocą techniki komputerowej. WSI, Radom 1993.
Kuźma A.: Poziom egocentryzmu w schizofrenii paranoidalnej. UW-FB, Białystok 1987.
Lassota I.: Wpływ empatii na poziom funkcjonowania w rolach społecznych osób chorych na schizofrenię paranoidalną. ATK, Warszawa 1996.
Lepianka I.: Poczucie tożsamości w schizofrenii paranoidalnej. WSPS, Warszawa 1985.
Ludwiniak M.: Poczucie tożsamości niedostosowanych społecznie wychowanków zakładu poprawczego. WSPS, Warszawa 1985.
Łada M.: Poziom samooceny i poczucie umiejscowienia kontroli w anorexia nervosa. ATK, Warszawa 1998.
Łaskowski K.: Reaktywność, zapotrzebowanie na stymulację i poziom lęku u osób chorych na schizofrenię paranoidalną. UKSW, Warszawa 2004. [*]
Łaszewska Z.: Organizacja pamięci u osób uzależnionych od alkoholu. UMK, Toruń 1990.
Maj M.: Czynniki osobowościowe warunkujące dobre wyniki w nauce. Zapotrzebowanie na stymulację poznawczą. WSI, Radom 1993.
Makulus A.: Zaburzenia mnestyczno-kognitywne determinowane specyfiką stylu myślenia pacjentów depresyjnych. UKSW, Warszawa 2004. [*]
Marosek M.: Struktura "ja realnego" u dorosłych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. ATK, Warszawa 1999.
Memches F.: Obraz ojca i matki u alkoholików mężczyzn. ATK, Warszawa 1996.
Miksza M.: Gotowość do zmian własnego "ja" w chorobie alkoholowej. UMK, Toruń 1990.
Mieczkowska A.: Regulacyjny potencjał struktury "ja-idealnego" w chorobie alkoholowej. UMK, Toruń 1990.
Mikołajewski R.: Poziom lęku, poczucie kontroli i zapotrzebowanie na stymulację u strażaków. UKSW, Warszawa 2003. [*]
Moczulska E. A.: Próba diagnozy mechanizmów obronnych osobowości w schizofrenii paranoidalnej w oparciu o badania testem LSI Plutchika, Kellermana i Conte'a. UW-FB, Białystok 1987.
Mróz M.: Podejmowanie decyzji ryzykownych i strategie radzenia sobie ze stresem w chorobie alkoholowej. UKSW, Warszawa 2003. [*]
Najmrodzka E.: Stosowanie kategorii abstrakcyjnych, konkretnych, symbolicznych i magicznych w psychozie schizofrenicznej i w nerwicy. ATK, Warszawa 1997.
Niewęgłowska M.: Zespół wypalenia zawodowego u lekarzy anestezjologów. UKSW, Warszawa 2003. [*]
Niewiadomska A. M.: Samoaktualizacja, identyfikacja z własną płcią i poziom lęku u policjantek. UKSW, Warszawa 2004. [*]
Nieznański M.: Zaburzenia komunikacji werbalnej u chorych na schizofrenię i ich matek. ATK, Warszawa 1998.
Norek A.: Zmiany osobowości na skutek inwalidztwa. UKSW, Warszawa 2003. [*]
Ogiba R.: Systemy wartości uczniów w szkole średniej. WSI, Radom 1993.
Olak M.: Opracowanie programu komputerowego dla Skali Objawowej Hopkinsa (HSCL). ATK, Warszawa 1998.
Olchanowska A.: Poczucie kontroli u chorych z zaburzeniami nerwicowymi. UW-FB, Białystok 1987.
Ołdakowska B.: Percepcja czasu w ujęciu fenomenologicznym. UW-FB, Białystok 1987.
Osuchowska A.: Obraz rodziców u osób chorych na schizofrenię paranoidalną. ATK, Warszawa 1995.
Oziemska K.: Reaktywność, zapotrzebowanie na stymulację i poziom lęku u osób z zaburzeniami nerwicowymi. UKSW, Warszawa 2000. [*]
Oziemski S.: Formalne właściwości mowy a temperament. UKSW, Warszawa 2000.
Pabisiak P.: Wybrane zmienne osobowościowe u mężczyzn homoseksualistów pełniących rolę męską lub kobiecą. UKSW, Warszawa 2002. [*]
Pakuła A.: Stopień spójności postaw religijnych u chorych z depresją endogenną. ATK, Warszawa 1995.
Panasiuk K.: Postawy wobec własnej choroby a funkcjonowanie społeczne chorych na schizofrenię paranoidalną. UKSW, Warszawa 2002. [*]
Pianowska M.: Zmiany poziomu samoakceptacji i poczucia kontroli w trakcie kursów rehabilitacji podstawowej u ociemniałych. WSPS, Warszawa 1986.
Piaskowska K.: Osobowość alienacyjna a psychozy schizofreniczne. ATK, Warszawa 1997.
Pietkiewicz M.: Alfred Adler - człowiek i dzieło. UKSW, Warszawa 2001.
Piórczyńska B.: Zapotrzebowanie na stymulację w alkoholizmie. UMK, Toruń 1990.
Pliszka B.: Psychologiczna analiza systemów rodzinnych kobiet chorych na migrenę. UKSW, Warszawa 2004. [*]
Popławska J.: Uwarunkowania osobowościowe uzależnienia od Internetu. UKSW, Warszawa 2002. [*]
Przybylska M.: Osobowość nieprawidłowa a alkoholizm. UMK, Toruń 1990.
Puchalska G.: Badanie systemów wartości u chorych na schizofrenię paranoidalną. WSPS, Warszawa 1991.
Puszczewicz B.: Organizacja pamięci u chorych na schizofrenię paranoidalną. WSPS, Warszawa 1987.
Rachuna I.: Zapotrzebowanie na stymulację w schizofrenii paranoidalnej. WSPS, Warszawa 1990.
Ramm A.: Tożsamość - spójność i niespójność "ja" w zespole uzależnienia od alkoholu. WSPS, Warszawa 1990.
Rokicka I.: Regulacyjny potencjał struktury "ja idealnego" w schizofrenii paranoidalnej. WSPS, Warszawa 1988.
Roszkowska J.: Gotowość do zmian własnego "ja" w schizofrenii paranoidalnej. UW-FB, Białystok 1987.
Rykała A.: Obraz psychoterapeuty u osób ze schizofrenią paranoidalną. UKSW, Warszawa 2001.
Rymkiewicz M.: Funkcjonowanie społeczne w stosunkach interpersonalnych a schizofrenia paranoidalna. WSPS, Warszawa 1988.
Sadowska J.: Nastrój, umiejscowienie kontroli i obraz własnej osoby u kobiet z zaburzeniami odżywiania się. UKSW, Warszawa 2002. [*]
Skrzypkowska D.: Obraz osób znaczących i własnej osoby u chorych na schizofrenię paranoidalną. WSPS, Warszawa 1988.
Staroń D.: Opracowanie programu komputerowego dla Ogólnej Skali Psychopatologicznej. ATK, Warszawa 1997.
Stępnikowski P.: Obraz idealnego nauczyciela w ocenie uczniów. WSI, Radom 1993.
Sulimierski W.: Rollo May – człowiek i dzieło. UKSW, Warszawa 2004. [*]
Szałapska M.: Rodzina i schizofrenia. Zarys koncepcji teoretycznej Ronalda Davida Lainga. ATK, Warszawa 1995.
Szczepańska M.: Zapotrzebowanie na stymulację osób uzależnionych od alkoholu. WSPS, Warszawa 1990.
Szczepańska M.: Procesy emocjonalne a mechanizmy obronne u kobiet z zaburzeniami nerwicowymi. UKSW, Warszawa 2001.
Szczepański G.: Próba oszacowania rzetelności i trafności Kwestionariusza Stylu Spostrzegania "Koło" Bena Shalita. UKSW, Warszawa 2001.
Szcześniak D.: Poziom aspiracji w schizofrenii paranoidalnej. UW-FB, Białystok 1987.
Szulik M.: Zróżnicowanie psychologiczne w schizofrenii paranoidalnej. WSPS, Warszawa 1987.
Szwarc K.: Zmiany osobowości na skutek inwalidztwa. WSPS, Warszawa 1985.
Szyderska A.: Swoistość mechanizmów obronnych osobowości w zespole nerwicowym. ATK, Warszawa 1995.
Szydzińska M.: Obraz rodziny u kobiet z jadłowstrętem psychicznym. UKSW, Warszawa 2001.
Szymańska S.: Poziom samooceny i samoakceptacji u osób z zaburzeniami nerwicowymi. UKSW, Warszawa 2002. [*]
Szymborska K.: Obraz własnej osoby u osób poddających się operacji plastycznej twarzy. UKSW, Warszawa 2004. [*]
Świątkowska D.: Poziom samoakceptacji u osób z uzależnieniem alkoholowym. UMK, Toruń 1990.
Świecka-Mońka A.: Funkcjonowanie rodzin osób uzależnionych od alkoholu w percepcji ich współmałżonek. WSPS, Warszawa 1991.
Tercjak P.: Wybrane zmienne osobowościowe u myśliwych. UKSW, Warszawa 2004. [*]
Tkaczyk D.: Wybrane problemy tożsamości w schizofrenii. ATK, Warszawa 1997.
Traczewska A.: Relacje partnerskie z punktu widzenia chorych na schizofrenię paranoidalną. ATK, Warszawa 1998.
Turek B.: Charakterystyka osobowości i strategii radzenia sobie ze stresem emigracji polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. ATK, Warszawa 1998.
Urbaś P.: Wybrane elementy funkcjonowania poznawczego pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii paranoidalnej. UKSW, Warszawa 2000.
Wieraszko I.: Poziom autoagresji w schizofrenii paranoidalnej. WSPS, Warszawa 1988.
Wierzbowski J.: Kontrola spostrzegana, potencjalna i pożądana w schizofrenii paranoidalnej. WSPS, Warszawa 1990.
Witczak A.: Agresja u osób uzależnionych od alkoholu. UMK, Toruń 1990.
Witkowska B.: Aktywność neotyczna a obraz siebie u pacjentów chorych na nerwice. UKSW, Warszawa 1999.
Witkowska M.: Swoiste cechy osobowości pedagoga. Poziom dogmatyzmu. WSI, Radom 1993.Wnuk T.: Zapotrzebowanie na stymulację, reaktywność i poziom lęku u pacjentek z fazą depresyjną choroby afektywnej jednobiegunowej. ATK, Warszawa 1998.
Wojda Ż.: Charakterystyka wybranych zmiennych osobowościowych w grupie dystrybutorów. ATK, Warszawa 1997.
Zawadzka A.: Charakterystyka osobowości matek osób chorych na schizofrenię. UKSW, Warszawa
2002. [*]
Zegarowicz E.: Poziom samooceny, poczucie umiejscowienia kontroli i kontrola emocjonalna u dorastających córek mężczyzn uzależnionych od alkoholu. ATK, Warszawa 1996.
Zemsta A.: Osobowość ucznia trudnego - badanie poziomu agresji. WSI, Radom 1993.
Zygan K.: Poziom egocentryzmu w chorobie alkoholowej. UMK, Toruń 1990.
Żerańska J.: Swoistość twórczości plastycznej w schizofrenii paranoidalnej. UKSW, Warszawa 2004. [*]

Szkolenie podyplomowe


Miejsce Charakter działalności Okres
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Kierownictwo naukowe i wykłady w ramach kursów doskonalących na I i II stopień specjalizacji z psychiatrii orazz psychologii klinicznej 1972 - nadal
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Kierownik specjalizacji z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej 1972 - 1991
Krajowy Nadzór Specjalistyczny ds. Psychiatrii, Warszawa Funkcja Kierownika Grupy Problemowej ds. Kadr i Szkolenia Podyplomowego1981 - 1994
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Wykłady dla psychologów klinicznych i psychiatrów na zaproszenie poszczególnych oddziałów w Polsce 1973 - nadal
Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa Wykłady monograficzne dla doktorantów 1998 - 1999
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WarszawaWykłady monograficzne dla doktorantów 1999 - nadal

Rozprawy doktorskie zrealizowane pod kierunkiem prof. Jakubika


 • Marta Urlińska: Obraz własnej osoby młodzieży przewlekle chorej na dychawicę oskrzelową. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1987.
 • Lidia Baruch: Zespół depresyjny w przebiegu chorób psychosomatycznych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1989.
 • Bogusław Włodawiec: Ewaluacja Programu Rozwoju Osobistego. Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1998.
 • Agata Piekarska: Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji wiejskiej na podstawie badania terenów objętych działalnością WOZ Zaduszniki. Akademia Medyczna,
  Bydgoszcz 1999.

Kontakt

   prof. Andrzej Jakubik