Nowości wydawnicze

Czy wiesz kogo kochasz? Czy


Zuzanna Celmer

Alma-Press, Warszawa 2009.

Co wiemy o sobie i naszym życiowym partnerze? Jak zrozumieć siebie i ukochaną osobę? Jak zbudować szczęśliwy związek partnerski? Na te i inne pytania odpowiesz sobie po przeczytaniu książki Zuzanny Celmer, znanej psycholog, autorki wielu publikacji, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych problemom miłości, rodzicielstwa i małżeństwa.

Fragment książki:

"(...) Przyjrzyjmy się typologii miłości, dokonanej pod kątem zaspokajania podstawowych potrzeb: fizycznych, psychologicznych i społecznych. Nie ulega wątpliwości, że kształtowanie się hierarchii ważnych dla człowieka wartości jest uzależnione od tego, w jakim stopniu potrzeby te są uświadomione i rozbudowane. A to z kolei warunkuje poziom kultury osobistej, wrażliwości, umiejętności wczuwania się w innych, czyli tzw. empatii, i przyczynia się do ugruntowania poczucia własnej wartości.

Otóż poczucie najgłębszego porozumienia osiągają małżonkowie wówczas, gdy równowaga potrzeb fizycznych, psychologicznych i społecznych każdej ze stron rozkłada się podobnie, a same potrzeby są w ich związku zadowalająco zaspokajane. Wtedy satysfakcja z udanego pożycia fizycznego, poczucia bliskości psychicznej oparte na zgodności co do preferowanych przez oboje wartości, jak i zbliżona ocena spraw ogólnych - tworzy silny układ zespolony podobnym postrzeganiem świata. W literaturze przedmiotu jest on określany jako miłość typu Orfeusza i Eurydyki.

Inny wymiar ma miłość typu Zeusa. Cechą charakterystyczną jest tu przesadny nacisk kładziony na zaspokajanie potrzeb fizycznych, natomiast niedocenianie lub wręcz lekceważenie potrzeby psychologicznej i społecznej. I - niejako przeciwnie - w miłości typu Penelopy, podstawowe znaczenie przypisuje się zaspokojeniu potrzeb psychologicznych i społecznych, z pominięciem lub deprecjonowaniem potrzeb fizycznych.

Badania wykazały, że najwyższy stopień zadowolenia w małżeństwie uzyskują te pary, które łączy miłość typu Orfeusza i Eurydyki, uwzględniająca większość potrzeb małżonków. Natomiast osoby tworzące związki oparte na typie miłości Zeusa lub Penelopy okazywały się słabiej zaangażowane emocjonalnie w swoje małżeństwo i nie były zadowolone ze swojego życia.

Te stwierdzenia podbudowują tylko przekonanie, że im więcej płaszczyzn dobrego porozumienia miedzy małżonkami, tym częściej postrzegają oni swój układ jako dobry i harmonijny. Oczywiście, zarówno poziom intensywności zgłaszanych przez każde z małżonków potrzeb, jak i stopień ich zaspokojenia mogą się miedzy sobą nieco różnić, ale fakt, że w zasadniczych kwestiach osiągają pożądany stopień zgodności, działa na korzyść ich związku.

W małżeństwach niedobranych zgodność jest minimalna lub w ogóle nie występuje, a każda ze stron stara się wymusić przede wszystkim respektowanie własnych potrzeb, bez uwzględniania życzeń partnera.

Wyobraźmy sobie na przykład związek kobiety charakteryzującej się typem miłości Penelopy z mężczyzną prezentującym pojmowanie wspólnego życia według typu miłości Zeusa. Odmienność potrzeb tych dwojga musi prowadzić do konfliktów. Jeśli ona będzie oczekiwała czułości, długich intymnych rozmów, może także uczestnictwa w życiu kulturalnym, to on, zainteresowany przede wszystkim zaspokajaniem potrzeb typu fizycznego, z pewnością uzna jej wymagania za chimeryczne lub nudne.

Typowa skarga niezadowolonych żon: „On ze mną nie rozmawia" - będzie kontrowana zarzutami męża: "Ona odmawia współżycia lub robi łaskę, że czasami ze mną sypia". Wtedy żona będzie zdania, że jemu zależy tylko na "tym", a mąż będzie się wściekał, że ona nie dotrzymuje małżeńskiej umowy, bo ożenił się właśnie po to, żeby zawsze "mieć kobietę pod ręką" (...)"
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!